Δήλωση προσβασιμότητας ιστότοπου

October 13, 2020

ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο φορέας ΕΥΔΑΠ Α.Ε. δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με τον ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α'/12/02.2019), όπως ισχύει.
Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο: Ιστοθέση για τη Mobile Εφαρμογή της ΕΥΔΑΠ, “EydApp¨”

Κατάσταση συμμόρφωσης
Ο παρών ιστότοπος δεν συνάδει με το πρότυπο προσβασιμότητας EN 301549 V.2.1.2. (2018-08). Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή εξαιρέσεων παρατίθενται παρακάτω.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο
Το περιεχόμενο που παρατίθεται παρακάτω δεν είναι προσβάσιμο για τους εξής λόγους:

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1:

Λόγος μη συμμόρφωσης: Λόγω προσωρινής αδυναμίας και δυσανάλογης επιβάρυνσης.

 

Url:http://www.eydapp.gr/

 

Εναλλακτικοί Τρόποι Πρόσβασης:
Τηλεφωνική επικοινωνία ( τηλ. 1022 ή 210-2144444)


Μέτρα Συμμόρφωσης που πρόκειται να ληφθούν:
Μέτρα συμμόρφωσης που πρόκειται να ληφθούν είναι ο επανασχεδιασμός του site. Αυτό θα γίνει στην επόμενη αντικατάσταση του ιστότοπου με νέο ιστότοπο.

Χρονικό Διάστημα Συμμόρφωσης, έως:
Δεκέμβριος 2020.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε στις 23/09/2020.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση της δήλωσης είναι:
Πραγματική Αξιολόγηση: αυτο- αξιολόγηση από τον ίδιο τον φορέα.

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης έγινε στις 23/09/2020.

Περιγραφή μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ. 4, άρθρ. 7 του Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019), στην παρούσα Δήλωση Προσβασιμότητας εμπεριέχεται μηχανισμός διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων, μέσα από τον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος/η έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Ο μηχανισμός λειτουργεί ως ακολούθως:

α) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες περιγράφουν το αίτημά τους σε προτυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα. Αποδέκτης του αιτήματος και υπεύθυνος/η να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών είναι ο/η εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος (υπεύθυνος) του οργανισμού του Δημόσιου τομέα για θέματα προσβασιμότητας. Το αίτημα κοινοποιείται στον/ην υπεύθυνο/η συντήρησης του ιστότοπου και στο Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η απάντηση κοινοποιείται στο Τμήμα Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής, της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β) Αν οι παρατηρήσεις αφορούν ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές μη εγγεγραμμένους στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ., οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν το μήνυμά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mhdisef@mindigital.gov.gr

Αρμόδια οντότητα για θέματα προσβασιμότητας:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στοιχεία υπευθύνου για θέματα προσβασιμότητας:

Ονοματεπώνυμο: ΕΛΕΝΗ ΔΑΚΑΝΑΛΑΚΗ

Τηλέφωνο: 2102144486

E-mail: edaka@eydap.gr

Διαδικασία εκτέλεσης

Αν το αίτημα που αποστέλλεται μέσα από τον μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων δεν απαντηθεί εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας ή δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: press@synigoros.gr

 

ΤΜΗΜΑ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιγραφή της δέσμευσης που αναλαμβάνει ο οργανισμός του δημόσιου τομέα όσον αφορά τη ψηφιακή προσβασιμότητα (π.χ. πρόθεση του οργανισμού να επιτύχει επίπεδο υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτεί ο νόμος)
Η επίσημη έγκριση (σε διοικητικό ή πολιτικό επίπεδο) της δήλωσης προσβασιμότητας έγινε στις: 23/09/2020
H ημερομηνία δημοσίευσης του ιστότοπου έγινε στις: 23/09/2020
Η τελευταία επικαιροποίηση του ιστότοπου έγινε στις: 23/09/2020
Σύνδεσμος προς έκθεση αξιολόγησης, εφόσον είναι διαθέσιμος, του ιστότοπου:
Πρόσθετη τηλεφωνική υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και παροχή στήριξης σε χρήστες υποστηρικτικής τεχνολογίας.
Ο/Η εξουσιοδοτημένος/η υπάλληλος

ΕΛΕΝΗ ΔΑΚΑΝΑΛΑΚΗ